Skadeutredning

Omfattning av skadan

Har en skada upptäckts, eller det befaras att en skada uppstått, bör en skadeinventering startas. Skadans omfattning bör undersökas på plats och en granskning av ritningar och beskrivningar kan ge underlag för en bedömning av vilka mätningar och prover som bör göras. Det är viktigt att fastställa skadeorsaken för att på så sätt kunna ge korrekta åtgärdsförslag.

Ansvarsfördelning

Det är viktigt att veta vilka roller som gäller vid en uppkommen skada för att juridiskt klarlägga vem som ansvarar för vad. För att undvika överraskningar i senare skeden är det bra att kontrollera och få bekräftat hos respektive part vem som ansvarar för vad.

Försäkringsfrågor

I entreprenadfrågor är ofta de inblandade parterna försäkrade och deras respektive försäkringsbolag brukar ha ingående beskrivningar på hur reklamationsprocessen ska löpa för att försäkringen ska vara giltig. Kontrollera gärna en extra gång med försäkringsbolaget hur de ser på ansvaret för den uppkomna skadan.

Undersökning

För att genomföra provtagning fodras kunskap om konstruktion och material i den drabbade byggnadsdelen. Under vissa årstider är det i det närmaste omöjligt att fastställa skador i klimatskal och en undersökning vid fel årstid ger även fel slutsats. Fuktskador kan i välisolerade konstruktioner döljas trots omfattande provtagning. Det krävs påhittighet och engagemang för att få representativa resultat.

Ny projektering

Har skadeorsaken fastställts och omfattningen av skadan klarlagts, kan en ny projektering startas. Här kan värme- och fuktberäkningar ligga till grund för att utforma robusta och tåliga lösningar. Ett nära samarbete mellan projektör och fuktsakkunnig leder ofta till bra lösningar. Vid behov kan fälttester utföras för att kontrollera att funktionen blev som tänkt.

Detaljer

Med stor sannolikhet berodde en del av skadan på brister i detaljprojekteringen. För att undvika nya misstag behövs detaljerade anvisningar för både enkla och mer komplicerade anslutningar. Här krävs ingående kunskap om material och dess hantering på arbetsplats för att beskriva robusta lösningar. Avsätt tid och resurser för detta ändamål. Erfarenheten visar att det är här som en stor del av de oförutsedda problemen återkommer och besvikelsen kan bli stor om samma eller nya fel skulle återkomma.

Återställande

När saneringsentreprenaden väl kommer igång, ska både boende, byggherre och entreprenör vara överens om omfattning, tillvägagångssätt och uppföljning av åtgärden. För att säkerställa detta kan en extern kontrollant vara en bra lösning.

Kontroll av utförandet

Under och efter utförandet bör stickprovskontroller tas för att ge indikationer på om skadan verkligen åtgärdas på rätt sätt. Trots all undersökning, projektering och analys som gjorts, är det under arbetets gång som det i många fall ges bäst förutsättningar för att bedöma skadans orsak och omfattning. Genom kontinuerlig uppföljning på arbetsplatsen av extern part kan säkerheten ökas och sannolikheten för ett lyckat och hållbart återställande ökar.

Uppföljning

Uttorkning och transport av fukt kan vara en långsam process som även varierar över årstiderna. För att säkerställa att de förväntade fuktvärdena även uppnås bör en uppföljning med mätningar göras. Det finns även möjligheter att bygga in sensorer som kontinuerligt mäter temperatur och fukt under flera års tid. Denna typ av övervakning öppnar nya möjligheter för att följa upp och verifiera konstruktioner och kan vara väl investerade pengar.