Radon

Vi utför korttidsmätningar med mätare kalibrerade av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Vi kan då påvisa om radon förekommer i fastigheten och om ett utökat mätbehov föreligger. Mätningen genomförs helst under minst ett dygn och ger tillförlitliga värden på radonhalten mätt i Bq/m3.