Lågenergi- och passivhus

passivhusFör att få ett passivhus att fungera, måste nivån på utförandet och installationer vara högre än vad som är normalt idag. Detta ligger utanför den vanliga rollen som en KA, kvalitetsansvarig har. Därför behövs en samordnare för passivhusprojekt som kan hantera de fukt- och energifrågor som dyker upp under projektets gång.

Vi har en av Internationella IG Passivhus Certifierad Passivhus Expert i företaget. Det ger oss möjlighet att designa riktiga Passivhus med beprövade komponenter. Vänd dig till oss med dina frågor, för vi sysslar med detta varje dag.

Målsättning

Orsaken till att välja hus som har låg energiförbrukning kan variera. Vanligtvis är det ett miljöintresse, ibland en ekonomisk bedömning men oavsett vilka bakomliggande orsaker som leder dig hit, ställs nya och ovanliga krav på ditt hus. För att nå låg energiförbrukning behövs en rad grundläggande faktorer uppfyllas och det är inte helt lätt att hitta rätt bland ofta förvillande begrepp som lågenergihus, passivhus, plushus och liknande. Det finns idag inga lagkrav för något av dessa begrepp och de inrymmer vanligtvis en generös flora från större och mindre byggföretag. Vi kan hjälpa dig att reda ut begreppen och på detaljnivå ge lösningsförslag på vad du som Byggherre kan förvänta dig med olika typer av lösningar. Detta gör vi gärna ihop med en arkitekt som kan omvandla dina drömmar till konkreta förslag.

Kostnad

Eftersom det för det stora flertalet finns en begränsad budget för projektet kan det vara bra att tidigt fastställa ramarna och omfattningen så att förväntningarna innan byggstart och också uppfylls efter färdigställandet. För att klara detta behövs ingående analyser av energieffektivitet, miljöbelastning och entreprenadkostnader. Vanligtvis behövs kompromisser göras och då kan det vara bra att tidigt analysera vilka effekter det får på energibalansen i det färdiga huset. Vi kan utföra dessa beräkningar och ge förslag på alternativa lösningar. Genomförda projekt visar att den totala kostnaden för passivhus medför en kostnadsökning på 0 – 5%. Räknas driftskostnader med kan den dyrare investeringen snabbt bli lönsam.

Detaljer

En ofta förbisedd detalj i byggprocessen är just detaljer. Hur en anslutning eller övergång ska utföras beskrivs sällan eller aldrig. I projekteringshandlingar hänvisas ofta till praxis, leverantörens anvisningar eller liknande. Välisolerade, energieffektiva byggnader ställer däremot så höga krav på detaljutförandet att det knappast längre är försvarbart att överlåta detaljutförandet till att lösas på arbetsplatsen. Knappast någon annan modern tillverkningsprocess skulle överlåta detaljutformning till utföraren i den grad som faktiskt sker inom byggsektorn. Många skadefall som registreras har sitt ursprung i just bristande detaljer som inte projekterats utan överlåtits till byggarbetsplatsen. Förutom den faktiska skadan uppkommer även frågan om ansvarsfördelning. För att undvika denna tråkiga och ofta kostsamma utredning är väl projekterade detaljlösningar en utmärkt lösning. Den som föreskriver eller ritar en detalj bör nog tänka på hur utförandet ska ske och med vilka material. Det höjer både kompetensen och förståelsen för hur material och hantverk fungerar. Entreprenören kan ju sedan alltid välja alternativa metoder eller lösningar i alla fall, men står då även som ansvarig för den valda metoden.

Köldbryggor

Konstruktionsdetaljer som förr ledde till att det inomhus kändes som att kall luft drog i fastigheten betecknades köldbryggor. I ett passivhus handlar det inte så mycket om kallras, som att förhindra värme från att läcka ut i klimatskalet. Beteckningen värmebryggor som det används i te x. tyskan, för tankarna på rätt håll. Vi utför beräkningar som visar hur detaljen ska optimeras för att ge bästa isolereffekt och minimera värmebehovet.

Komfort

Ett av de främsta skälen till att bygga lågenergi- eller passivhus är faktiskt komforten. Boendekomforten i ett energieffektivt hus är god eftersom huset självt måste reglera inomhustemperaturen utan energikrävande uppvärmnings- eller kylsystem. Arkitekten måste lösa detta redan på ritbordet. Det erbjuder möjligheter för robusta och självreglerande system istället för komplexa och avancerade styrsystem.

Energiförbrukning

För att nå hela vägen fram till låg energiförbrukning behövs förutom ett bra klimatskal engagemang och intresse från de som använder och brukar fastigheten. Finns behovet av att åskådliggöra detta kan vi hjälpa till att ta fram material och verktyg som når ut till dem.

Materialval

Ofta får vi höra att denna eller denna konstruktion visst är säker och beprövad och betydligt säkrare än något annat. Konstruktioner med högre isolervärde ger däremot nya förutsättningar. Genom att vi isolerar klimatskalet mer och mer, utsätts konstruktionerna för nya belastningar. Det går inte bara att göra konstruktioner tjockare och tro att de fungerar som förut. En fastighet består av flera sammankopplade komponenter och dessa komponenter måste fungera ihop. För att ge svar på om den valda konstruktionen är robust behövs beräkningar och ibland fullskaleprover för att verifiera funktionen. Alla material har för- och nackdelar och egenskaper som bör vägas in redan i projekteringen. Genom att diskutera material utifrån ett funktionskrav på färdig byggnad, erbjuds möjligheter till att göra ekonomiskt, miljömässigt och estetiskt bra val.

Hållbarhet

För att fastigheten ska ge så låg miljömässig belastning som möjligt, krävs att material och konstruktioner är hållbara och har långa underhållsintervall med låg miljöpåverkan. Tanken med ett lågenergihus är ju att minska energiåtgången under hela fastighetens livstid.

Lufttäthet

Ett absolut krav på nyproducerade hus är att de ska vara lufttäta. Alla byggfysikaliska beräkningar gällande fuktdimensionering eller värmeberäkningar utgår från att konstruktionerna är lufttäta. I dagens byggregler ges inga absoluta tal på lufttätheten, utan det står att byggnaden ska vara tillräckligt tät för att fuktrelaterade problem inte ska uppstå. Med en trycksättning av huset kombinerat med värmekamerafotografering kan lufttätheten faktiskt kontrolleras. Resultatet ger då ett kvitto på byggnadens kvalitet. I nyproducerade fastigheter borde detta vara ett absolut krav som skrivs in i kontraktshandlingarna. Utan lufttäthet fås nämligen inte en fuktsäker eller energieffektiv byggnad. Vår förhoppning är att Boverket, som är ytterst ansvarig för lägstanivån på färdigställda fastigheter i Sverige, ska agera och införa absoluta krav på lufttäthet. Tex 0,6 liter per sekund luftläckage per kvadratmeter byggnadsskal vid 50 Pa tryckskillnad. Detta skulle ge fastighetsägaren ett kvitto på att klimatskalet har förutsättningar att fungera som avsett.

Luftkvalitet

För att kunna säkerställa god luftkvalitet inomhus behövs en kontrollerad ventilation och tillförsel av ny frisk luft. Detta sker enklast genom ett ventilationssystem och i kombination med en värmeväxlare som kan ta tillvara energin i uppvärmd inomhusluft innan den släpps ut i det fria. Hur fläktstyrning och ventilationslösning ska se ut varierar beroende på byggnadens och verksamhetens behov. Vanligtvis etableras en kontakt med en kompetent ventilationstekniker för att lösa denna fråga.

Uppvärmning

I ett välisolerat hus som är korrekt dimensionerat ska behovet av uppvärmning vara minimalt. Förhoppningsvis har ett uppvärmningssystem med radiatorer eller golvvärme helt kunnat undvikas. Endast för begränsad tid kan en kompletterande värmekälla behövas. Hur och i vilken omfattning avgörs bäst i det enskilda fallet.

Varmvatten

För komfortens skull kan behovet av tappvarmvatten bli dimensionerande för värmeanläggningen. En stor ackumulatortank är vanligtvis grunden för enkla och fungerande lösningar, ofta i kombination med solpaneler. Vi samarbetar med experter inom detta område för att hitta en optimal lösning för varje fastighet.

Återvinning

För att klara energibalansen behövs ofta någon form av återvinning av vatten från tvättmaskin, diskmaskin och avlopp. Kallvattnet som används i dessa maskiner har värmts upp genom att ligga i ledningen och i de processer det används till. Att värma upp vatten kräver stora mängder energi och för att minska energiförbrukningen behöver värmeväxlare installeras som tar hand om detta.

Solenergi

Eftersom flertalet av dagens hushållsapparater och elektronik drivs av elektricitet finns ett behov av att producera egen energi. Solen utgör den största potentiella källan för att på sikt täcka detta behov. Kostnaden för att förbereda fastigheten för denna typ av installation bör tas redan under bygget av huset även om en sådan lösning inte väljs idag. Taket utgör vanligtvis en outnyttjad resurs då ytan skulle kunna ta vara på instrålad solenergi under en stor del av året. Vi håller oss uppdaterade inom detta område som rymmer stor potential för förbättringar och kostnadseffektiva lösningar.

Vindenergi

Eftersom flertalet av dagens hushållsapparater och elektronik drivs av elektricitet finns ett behov av att producera egen energi. Beroende på omgivning, konstruktionslösning, buller osv, kan vinden tas tillvara för att producera energi. Vi kan undersöka om fastigheten kan utrustas med ett småskaligt system. Vi håller oss uppdaterade inom detta område som rymmer potential för förbättringar och kostnadseffektiva lösningar.

Uppföljning

För att se hur väl de projekterade värdena för energiförbrukning, inomhusklimat och liknande blev i den färdigställda fastigheten är det bra att följa upp med mätningar och intervjuer. Vi jobbar med experter inom detta område och kan rekommendera lämpliga företag i de fall vi själva inte har tillräcklig kompetens.