Fuktsakkunnig

Vi har mångårig erfarenhet och kompetens inom både praktiskt fuktarbete på byggarbetsplatser, projekteringshjälpmedel samt teoretiska analyser. Fuktcentrum anordnar kurser och fortbildning som håller oss uppdaterade inom de senaste rönen inom området. ByggaF löper som en röd tråd genom vårt arbete och vi anpassar våra åtaganden efter era specifika önskemål.

Behov

Inomhusmiljön påverkas av diffusa föroreningar från byggmaterial. Tillförs fukt kan detta påverka de boende. För att öka säkerheten är en väl planerad fuktprojektering till stor hjälp under byggprocessen.

Byggfukt

Ett stort tillskott av fukt utgörs av vatten som ingår i byggnadsmaterial typ, betong, färg, puts eller lättbetong. Även trä innehåller normalt 10 viktprocent vatten som under normal drift torkar bort inom två år.

Byggskedet

Glöm inte bort att det ofta regnar i Sverige. Att genomföra en renovering eller nyproduktion utan väderskydd kräver noggranna kontrollpunkter och tydliga krav på gränser när följande moment kan utföras. Vatten som i droppform fuktar upp ett material kräver flera 100, ibland 1000 gånger längre tid att torka bort än det tar att fukta upp materialet. Energin för uttorkning av regnblöta material är stor, och är det under byggtid och drift bra förhållanden för mikrobiologisk tillväxt, kan detta påverka inomhusmiljön.

Konstruktivt fuktskydd

Ett smart sätt att undvika komplicerade och dyra åtgärder, är att utnyttja grundläggande byggfysikaliska egenskaper när konstruktionen utformas. Gravitation och lufttryck är exempel på detta.

Förebygg fel

Att ta höjd för byggfukt, regn och oförutsedda händelser som tillför fukt under byggets gång kan vara bra. Bra lösningar av tak, plåtar, detaljer och markanslutning sparar underhåll och ger förutsättningar för en fungerande helhet.

Visualisera

Anslutningsdetaljer bör redovisas i 3-D. Detta ger konstruktören en möjlighet att verkligen analysera hur en genomföring eller anslutningsdetalj ska utföras fuktsäkert. Inga lösningar som kan äventyra fuktsäkerheten bör lämnas till byggarbetsplatsen. Finns inga lämpliga alternativ som på ritbordet kan anses vara säkra, bör detaljen slopas och designen revideras så att en fungerande och tillförlitlig utformning kan tas fram.

Ritningar

Fokusera på detaljer som är viktiga för fuktsäkerheten. Estetisk utformning är viktig, men utan en fuktsäker funktion, kan hela projektet äventyras. Det åligger konstruktören att utforma dessa detaljer på ett säkert sätt.

Detaljer

Anslutningar mellan material, genomföringar, skarvar, fönster, plåtar, socklar, mark osv. är den stora utmaningen. Mitt på ett tak, en fasad, ett fönster eller en bottenplatta sker sällan några konstigheter. Det är i detaljerna som framtida problem sannolikt kommer att dyka upp. Det går nog inte att vara för noggrann med att redovisa förslag på utföranden och lämpliga materialval i projekteringsskedet.

WUFI

Ett starkt hjälpmedel under projektering utgör det dynamiska fuktberäkningsprogrammet WUFI, Wasser Und Feucht Instationär. Olika lösningar kan simuleras och aktuella klimatdata används för respektive byggnadsort, väderstreck och byggnadshöjd. Värdena är uppmätta för varje timme under ett år, så beräkningen blir väldigt säker.

Materialval

De materialdata som redovisas gäller ofta under optimala förhållanden och berättar inte om egenskaper i fuktigt tillstånd. Vidare lämnas detaljanslutningar ofta därhän och måste lösas separat för varje ny materialkombination eller anslutningsdetalj. En helhetssyn på konstruktionen och dess ingående komponenter kan sensibilisera övertron på ett speciellt material och de för byggherren mest fördelaktiga valen kan utföras om ett starkt beslutsunderlag finns.

Kontroll

Under byggskede ska byggmaterial mätas och följas upp med avseende på fukt. Klara anvisningar för när, var och hur respektive material får hanteras eller byggas in i en konstruktion ska framgå. Det är viktigt att hantverkarna är delaktiga och förstår problematiken som kan uppstå om fukt byggs in. Kontrollmätningar ger besked hur bra denna process fungerar.