Fuktberäkning

Varför

fuktberakningIstället för att på betald arbetstid tro, kan det vara bra för en byggnadsingenjör att veta hur en konstruktion fungerar med avseende på fukt. Trots en lång erfarenhet och traditionella byggmetoder, skapar fukt ständigt nya och ibland överraskande problem. Försäkringsbolagen är nog en av de parter som känner av detta mest, förutom de boende som drabbas av felen så klart. För att skapa bra lösningar kan det då vara en fördel att räkna på fukt och de konsekvenser den kan medföra.

Mikrobiologisk påväxt

För att mikroorganismer ska kunna utvecklas på en byggnadsdel krävs fukt och näring. Alla byggnadsmaterial har mer eller mindre risk för mikrobiologisk påväxt . Det handlar egentligen bara om vilket mikroklimat som råder vid just den punkten. Det gör att mikrobiologisk tillväxt styrs av temperaturen och fukten eftersom näring alltid verkar finnas i luften och på byggnadsmaterial. Genom att studera fukt, värme och ingående material i en konstruktion kan då sannolikheterna för mikrobiologisk påväxt bedöms. Resultatet kan ligga till grund för en riskanalys för att välja material och konstruktiva utformningar utifrån de aktuella förutsättningar som gäller för byggnaden.

Hjälpmedel

hjalpmedelFör tio år sedan utvecklades vid Fraunhofer Institut i München ett dynamiskt fuktberäkningsprogram, WUFI, som för varje timme beräknar fukt och värme i en given del i en konstruktion beroende på var i världen den är placerad och orienterad. Värden för slagregn, solstrålning, vindstyrka och vindriktning, temperatur, luftfuktighet osv. har registreras för varje timme på givna geografiska platser runt om i världen. Kombinerat med noggranna materialdata kan programmet simulera uttorkning och nedfuktning i en sammansatt konstruktionsdel där klimatet ute och inne varierar över året. Programmet utvecklades på uppdrag av Oak Ridge National Lab, ORNL. Detta trots att ORNL var det labb som detonerade den första atombomben. Deras räknekunskaper borde därför ha varit goda, men att räkna på fukt under varierande, så kallade dynamiska förhållanden, var alltså svårt. Därför fick Fraunhofer förfrågan och de lyckades lösa detta.

WUFI finns idag i flera varianter och med en rad olika tillämpningar. Totalt finns knappt 10.000 användare över hela världen. Styrkan men kanske även dess svaghet, ligger i att fuktrörelserna i byggnadsdelen kan visualiserar på ett åskådligt sätt. Resultaten blir så snygga att det är lätt att glömma programmets begränsningar. Gravitation, dvs. rinnande vatten kan det inte hantera. Likaså går luftläckage inifrån och ut och omvänt inte att simulera. Resultatet går att styra genom att välja eller justera materialdata som inte kan kontrolleras utan ett omfattande analysarbete. Trots detta ger WUFI nya möjligheter att analysera olika konstruktioners riskbenägenhet. Genom att variera materials egenskaper och kombinera olika byggsätt kan både nya och befintliga konstruktioner utvärderas.

Robusta konstruktioner

En intressant möjlighet är att programmet kan hantera både luftväxlingar i ventilerade spalter och räkna med fritt vatten i konstruktionen. I Nordamerika, dit programmet utvecklades, finns nämligen krav på att varje konstruktion som ingår i ett klimatskal typ en vägg , ska klara att hantera 1% inträngande slagregn. Denna andel 1% inträngande slagregn ska stoppas vid det lufttäta och vattenavvisande stomskydd som kallas House-Wrap. WUFI är alltså utvecklat för att hantera fritt vatten i en väldefinierad punkt i en väggkonstruktion. I Nordamerika är denna House-Wrap detta väldefinierade skikt. House-Wrap ska vara kontinuerligt, obrutet och ledas in under och bredvid stomöppningen innan fönster och dörrar monteras. Så är inte fallet i svenska väggar med olika murverkskonstruktioner eller regelväggar med en vindskyddsskiva eller en vindpapp. Vid varje skarv, genomföring eller öppning för fönster och dörrar bryts vindskyddet och vatten letar sig in i detta ingenmansland. Här är ett exempel på hur teori och praktik kan skiljas åt. Då är det bra med fullskaletester, så kallade Mock-ups, för att verifiera den sammansatta konstruktionen.

Mikrobiologisk påväxt

Programmet ger även temperatur och fuktighet för varje timme under flera års tid och genom att välja olika känsliga material kan risken för mögelpåväxt över tid utvärderas.

Utvärderingar

Vi redovisar resultaten och presenterar de i lättbegripliga rapporter. Justeringar och alternativa lösningar jämförs ofta mot varandra och ger ofta bra beslutsunderlag.