Fuktmätning

Mätutrustning

fuktmatning2För att undersöka statusen i en byggnadsdel är en fuktmätning med elektroniska instrument en god början. Mätsonder för olika material och mätdjup finns att tillgå. Denna typ av fuktmätning utförs momentant men kan vid behov utföras vid olika klimatbetingelser för att ge en mer heltäckande bild. Genom att trycksätta byggnaden och samtidigt fotografera med en värmekamera kan riskställen identifieras och undersökas mer noggrant.

Finns oro för mikrobiologisk påväxt skickas prover in för analys hos laboratorier.

Mätning

I vissa fall kan fuktmätning utföras på synliga byggnadsdelar men i vissa fall behövs ingrepp i konstruktionen för att undersöka fukttillståndet. Detta avgörs tillsammans med beställaren. Instrumenten som används bygger ofta på elektricitet och välkända materialkonstanter. Det kan vara värt att tänka på att många instrument är mer av en fuktindikator än att blint lita till redovisade värden med flera decimalers noggrannhet. Varje mätning bör analyseras utifrån de förutsättningar som gällde vid mätningen och årstid, belastning etc. bör beaktas när resultaten redovisas.

Uppföljning

Vid renovering och nyproduktion kan även mätsonder byggas in i konstruktionen och genom direktuppkoppling mot Internet kan fukt- och temperaturrörelser följas online under minst 10 år. Alternativet är att återvända till fastigheten och utföra mätningar på plats. Det ger klara besked om de teoretiskt beräknade värdena också fås under drift när hantverkare monterat alla komponenter som ingår i en huskonstruktion.

Auktoriserade fuktkontrollanter

Vi har av RBK auktoriserade fuktkontrollanter för fuktmätning i betong.